Tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu đêm hiện nay ngày càng phổ biến và có xu hướng gia tăng. Bệnh thường không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên lại ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, công việc và cuộc sống