Tiểu đêm nhiều lần do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, có thể xuất phát từ bệnh lý hoặc không phải bệnh lý.