Trung bình một người trưởng thành đi tiểu khoảng 6 - 8 lần trong một ngày, nếu số lần tiểu vượt trên mức như vậy sẽ được coi là đi tiểu nhiều lần. Đa số những người mắc phải tình trạng này sẽ nghĩ hội chứng bàng quang kích thích (hay bàng quang tăng hoạt)