Tiểu không tự chủ (tiểu són) là tình trạng không thể kiểm soát được nước tiểu, người bệnh không thể kiểm soát được lúc nào họ đi tiểu. Người mắc tiểu không tự chủ thường bị són nước tiểu ra quần, nhiều khi phải mang tã khi đi ra đường